Sustainability

CRG ขับเคลื่อนธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของซีอาร์จี ด้วยให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยทำงานตามหลัก C-R-G เป็น 3 แกน

1. Care for People & Partner ด้านบุคลากร เปิดกว้างรับความหลากหลายของพนักงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียม 2. Reduce Greenhouse Gases มุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม 3. Green Waste & Environment ลดปริมาณขยะอาหารที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตอาหาร

โครงการที่เราทำ

Care for People & Partner

CRG มุ่งเน้นใช้จุดแข็งของธุรกิจมาช่วยเหลือสร้างโอกาสให้คนในสังคม ด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นให้โอกาสในการเข้าทำงานแด่ผู้พิการ โดยได้ดำเนินงานตามนโยบายเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการมาตั้งแต่ปี 2554 ถึงตอนนี้เรามีพนักงานกลุ่มพิเศษปฏิบัติงานทั้งในส่วนบริการหน้าร้าน และสำนักงานซีอาร์จีเล็งเห็นถึงความสำคัญของความเท่าเทียมของทุกคน ทั้งนี้เรายังได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ต่อเนื่องมาตั้งแต่ 2557 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

CRG Surplus Food : Journey to Zero

CRG เข้าร่วมกับโครงการบริจาคอาหารส่วนเกินให้กับมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (Scholars of Sustenance Foundation-SOS Thailand) และ มูลนิธิ วีวี แชร์ (VV Share Foundation) เพื่อไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง โดยเริ่มต้นบริจาคโดนัทจากแบรนด์มิสเตอร์โดนัท และดำเนินโครงการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

CRG Food Waste : โครงการไม่เทรวม

CRG เข้าร่วมโครงการไม่เทรวม ถือเป็นการสนับสนุนโครงการของภาครัฐ และความร่วมมือในกลุ่มธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อแก้ปัญหาขยะอาหาร โดยนำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์ต่ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

KFC Green Store : Journey to Zero

เปิดร้าน KFC Green Store ภายใต้แนวคิด “Journey to zero” สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าร้านเคเอฟซี สาขาโรบินสัน ราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างแบรนด์กับลูกค้า และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ใช้วัสดุในกระบวนการก่อสร้างและเทคโนโลยีภายในร้านที่ส่งเสริมแนวคิดเพื่อความยั่งยืน

CRG Deaf Community

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการในระดับดีเยี่ยม ต่อเนื่องมานานกว่าทศวรรษ ตอกย้ำความเป็นองค์กรต้นแบบของการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เดินหน้าสานต่อนโยบายการให้ความสำคัญของคุณค่าของแต่ละบุคคล ด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นการให้โอกาส และความเท่าเทียม เปิดตัวจุดนัดพบ “CRG Deaf Community พื้นที่สร้างสุข เพื่อคนไร้เสียง” ณ ร้าน เคเอฟซี สาขาบ้านสีลมด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะให้เป็นพื้นที่สร้างความสุข ความผ่อนคลายให้กับพนักงานพิเศษ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ทั้งที่เป็นพนักงานขององค์กรเอง และบุคคลภายนอก ได้ใช้เป็นสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ของ ซีอาร์จี ต่อยอดเป็นการสร้างโอกาสในการส่งเสริมอาชีพให้กับบุคคลอื่น ให้ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับ ซีอาร์จี ได้อีกทางหนึ่ง