นโยบายความเป็นส่วนตัวด้านภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “นโยบายความเป็นส่วน” อธิบายถึงวิธีการที่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา” ) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้โดยตรงจากท่านซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ :

1.1. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่อีเมล เป็นต้น

1.2. ข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น ชื่อเต็ม ที่อยู่ ประเทศที่พำนัก วันเกิด อายุ เพศ สัญชาติ สถานะทางการสมรส ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขหนังสือเดินทาง ประเทศที่มาของเอกสาร ข้อมูลการอพยพย้ายถิ่นฐาน ลายเซ็น อาชีพ การศึกษา สถานภาพการสมรส หมายเลขใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารระบุตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

1.3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร บัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดและประวัติการชำระเงิน ข้อมูลบัตรเดบิต/เครดิต เป็นต้น

1.4. ข้อมูลการซื้อขายและการใช้บริการ เช่น ข้อมูลการซื้อหรือคำสั่งซื้อของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ท่านเข้าร่วมการแข่งขัน การลุ้นรางวัล การชิงโชค แล้วแต่กรณี เป็นต้น

1.5. ข้อมูลอื่นๆ ไลน์ไอดี (LINE ID) Facebook ไอดี (Facebook ID) Twitter ไอดี (Twitter ID) Google ไอดี (Google ID) ชื่อผู้ประสานงานของบริษัท รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือและสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลเหล่านั้น แล้วแต่กรณี และ/หรือ

1.6. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เช่น ชื่อตำแหน่ง ชื่อผู้ติดต่อของบริษัท วุฒิการศึกษา และคุณวุฒิ เป็นต้น

2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

2.1. เพื่อออกใบกำกับภาษี รายการภาษีฉบับเต็ม รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ/หรือการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.2. เพื่อดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน หรือเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเทียบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือบัญชีรายชื่ออื่นตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน

2.3. เพื่อระบุตัวตนและตอบสนองคำขอของท่าน

2.4. เพื่อรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจของเรา

2.5. เพื่อปรับปรุง พัฒนา และรักษาคุณภาพการให้บริการของเรา

2.6. เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับทางสัญญากับท่านภายใต้สัญญาใดๆ ที่เรามีกับท่าน หรือเพื่อดำเนินการใดตามขั้นตอนที่จำเป็นก่อนการเข้าทำสัญญาดังกล่าว

2.7. เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายระหว่างเรา และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการใช้อำนาจรัฐที่บังคับใช้กับเรา และ/หรือ

2.8. เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของเราที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

เมื่อเรามีความจำเป็นทางกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีหรือกำลังจะมีกับท่านได้อย่างเต็มที่ (เช่น การดำเนินการคำขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของท่าน)

3. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทของเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังประเทศอื่น ซึ่งอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันกับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เราจะทำให้มั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้กระทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้วก่อนจะดำเนินการโอน

6. ท่านมีสิทธิอะไรในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านที่เรามี ระงับและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประเภทที่เรามีและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเราได้ดำเนินการใดโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้

7. การติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่

7.1 ชื่อบริษัท

• บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
• 306 อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น 5, 6, 7, 8 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
• CRG Call Center: หมายเลข 1312

7.2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เซ็นทรัล กรุ๊ป เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
• อีเมล์ dpo@central.co.th